V OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI
„O SREBRNĄ ŁUSKĘ PSTRĄGA”
edycja 2014

REGULAMIN
 1. Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Redzie.
 2. Kontakt z organizatorem: (58) 678 31 67, mdk.reda@gmail.com
 3. Zgłoszenia z dopiskiem „ŁUSKA” słać na adres: Miejski Dom Kultury, ul. Łąkowa 59A, 84-240 Reda
 4. Wersja elektroniczną słać na adres: mdk.reda@gmail.com
 5. Termin nadsyłania prac: 31 grudnia 2013r. (decyduje data stempla pocztowego. Wersje elektroniczne należy nadsyłać mailowo do godz. 24:00 - 31 grudnia 2013r.)
 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w I kwartale 2014r.
 7. Wręczenie nagród nastąpi podczas oficjalnej Gali Pokonkursowej (odbiór nagród tylko osobiście)
 8. Nagrodzeni zostaną poinformowani o tym fakcie mailowo lub telefonicznie.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.


KWESTIE FORMALNE


 1. Konkurs ma charakter otwarty.
 2. Tematyka wierszy w kategorii A i B jest dowolna. Kategoria R – tematyka → „REDA”
 3. Konkurs rozgrywany jest w 3 kategoriach: A – od 14 do 19 lat, B – powyżej 19 lat, R – (kategoria specjalna) – mała forma literacka o tematyce „REDA”
 4. Jeden autor może nadesłać tylko 1 zestaw wierszy rozumiany jako 3 wiersze (dla każdej kategorii) w formie wydruków - nieprzekraczających 3 stron formatu A4 (standardowego wymiaru dokumentu tekstowego).
 5. Zestaw wierszy należy przesłać w 4 kopiach.
 6. Przesłane wiersze nie mogą być wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach (tzn. nie drukowane w formie papierowej, nie publikowane w internecie.
 7. Dopuszcza się publikację na prywatnej stronie lub blogu autora, ewentualnie na liście mailingowej, forum – w celach dyskusyjnych, jako przykład twórczości).


KWESTIE TECHNICZNE

 1. 4 KOPIE WIERSZY: Na konkurs należy wysłać wiersze wydrukowane 4 razy oraz zaklejoną kopertę z danymi opatrzoną godłem.
 2. KOPERTA Z DANYMI: Na kartce należy napisać DRUKOWANYMI LITERAMI bądź wydrukować dane: Imię i nazwisko autora wierszy, wiek, adres, numer telefonu oraz e-mail. Kopertę należy zakleić. Na kopercie DRUKOWANYMI LITERAMI napisać swoje godło i kategorię. Danych osobowych nie wysyłamy mailem! Dane w zaklejonej kopercie są tajne.
 3. GODŁO: Jest to pseudonim autora. Godło nie może składać się z imienia i nazwiska. Godło nie może być podpisem ręcznym. Godło nie może być obrazkiem. Godło nie może zawierać znaków: *&#$@/><!\”; Godło jeśli nie wydrukowane – należy zapisać WYRAŹNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI. Przykłady godła: MIKIMOKO, Szelest spadających liści, 001.
 4. WERSJA ELEKTRONICZNA: Wiersze należy zgrać na płytę CD i wysłać razem ze zgłoszeniem lub wysłać mailem. Wiersze należy przesyłać w formatach edytowalnych: .doc, .docx, .odt lub .rtf (jako załącznik do maila lub zapis na płycie).                                                                                                Płytę CD należy opisać godłem i kategorią, np. MIKIMOKO B.                        Nazwa pliku elektronicznego ma zawierać tylko: godło i kategorię, np. „MIKIMOKO B”, „Szelest spadajacych lisci R”.


NAGRODY

 1. W kategorii B przewiduje się nagrody: I miejsce – 1000 PLN i „Srebrną Łuskę Pstrąga”, II miejsce – 700 PLN, III miejsce – 400 PLN
 2. W kategorii A przewidziane są nagrody rzeczowe za: I, II oraz III miejsce.
 3. W kategorii R przewiduje się nagrodę specjalną Burmistrza Redy.
 4. Prace nagrodzone zostaną wydane w zbiorczym Almanachu Pokonkursowym.
 5. Nagrody należy odebrać osobiście w dniu oficjalnej Gali Pokonkursowej. Organizator nagród nie wysyła pocztą, ani też nie przekazuje na konto laureatów.
 6. Laureaci na wręczenie nagród przyjeżdżają na koszt Organizatora (wyłącznie zwrot kosztu przejazdu osoby nagrodzonej – bilet II klasy PKP).
 7. Istnieje możliwość odpłatnego noclegu w hotelu MOSIR.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac w Almanachu Pokonkursowym.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania niektórych nagród.
 10. Oceny nadesłanych prac dokona jury w trzyosobowym składzie: Zbigniew Szymański, Aleksander Jurewicz, Tadeusz Buraczewski.


Zapraszamy do udziału!
Zgłoszenia z dopiskiem „ŁUSKA” słać
na adres:

Miejski Dom Kultury
ul. Łąkowa 59 A
84-240 Reda

Wersja elektroniczną słać na adres:
mdk.reda@gmail.com

Kliknij w poniższą okładkę aby przejrzeć wirtualny Almanach Pokonkursowy 2013

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych